Trong bài báo này, tác giả xin giới thiệu phương pháp đạo hàm tăng cường mở rộng để tìm phần tử chung của tập nghiệm của bài toán cân bằng và tập điểm bất động của ánh xạ không giãn trong một không gian Hilbert thực. Với giả thiết về tính giả đơn điệu và liên tục kiểu Lipschitz của song hàm cân bằng, tác giả đã chứng minh được sự hội tụ mạnh của dãy lặp tới nghiệm chung cần tìm. Sau đó, tác giả đưa ra ví dụ tính toán để minh họa cho phương pháp đã trình bày.

In this paper, we suggest a hybrid extragradient for finding a common of the solution of equilibrium problems and the set of fixed points of a nonexpansive mapping. With the assumptions of monotony and Lipschitz-type continuity of bifunction f, we obtain a strong convergence theorem for the sequences generated by these processes in a real Hilbert space. Then we contribute a computable example to illustrate for the founded method.

Facebook Twitter Google+