Thể lệ viết và gửi bài

1. Quy định chung

Bài viết gửi đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng (Tạp chí) phải là bài viết chưa được công bố, chưa được gửi đăng trên bất kỳ kênh thông tin, ấn phẩm khoa học nào khác. Tác giả có trách nhiệm không gửi đăng bài tới các tạp chí, hội thảo khoa học khác khi chưa có thông báo từ chối nhận đăng của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng.

Bài gửi đăng được viết cô đọng, súc tích bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt với độ dài 7-10 trang A4 (kể cả bảng, đồ thị và tài liệu tham khảo). Bài được soạn thảo trên Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12-13; cách dòng 1,15-1,2 cm; giấy A4; lề Top: 2,5 cm; Bottom: 2,5 cm’ Left: 3 cm; Right: 2 cm.

2. Quy định về thành phần của bài viết

2.1. Tên bài (Title):

 Tên bài phải gắn gọn, rõ ràng và phản ánh được nội dung chính của bài viết (không nên quá 20 từ). Tên bài được viết bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

2.2. Tóm tắt (Abtract):

 Tóm tắt được viết gọn thành một đoạn văn (khoảng 150-200 từ), phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết. Tóm tắt được viết bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

2.3. Từ khóa (Keywords):

 Từ khóa thể hiện được đặc trưng cho chủ đề của bài viết. Tác giả cần đưa ra 3-5 đơn vị từ khóa, và được sắp xếp theo thứ tự alphabet. Từ khóa được viết bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

2.4. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề (Introduction):

 Phần này cần thể hiện được: 1. Lý do thực hiện nghiên cứu và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu về lý luận và thực tiễn; 2. Xác định được vấn đề nghiên cứu; 3. Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.

2.5. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Literature review, Theoretical framework and Methodology) (Phần này khuyến khích, không bắt buộc)

Phần này cần: 1. Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sử lý thuyết liên quan; 2. Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết; 3. Tùy theo cách tiếp cận, tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả hai, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết nghiên cứu hoặc thiết kế nghiên cứu định tính, cũng như các phương pháp thu thập dữ liệu.

2.6. Kết quả nghiên cứu (Results):

Phần này cần: 1. Diễn giải, phân tích các kết quả nghiên cứu mới; 2. Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.

Đối với những bài viết mang tính giới thiệu, tư vấn… phần này có thể tập trung vào đánh giá thực trạng nghiên cứu vấn đề (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân…)

2.7. Kết luận (Conclusions):

Tùy mục tiêu nghiên cứu đã nêu ở phần giới thiệu/đặt vấn đề mà tác giả đưa ra kết luận hoặc giải pháp hoặc khuyến nghị phù hợp.

2.8. Danh mục tài liệu tham khảo (Reference):

Phần này chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài. Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự alphabet (tên tác giả đối với tiếng Việt, tên họ đối với tiếng nước ngoài). Quy chuẩn trình bày một số tài liệu tham khảo:

– Sách tham khảo, giáo trình: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách/giáo trình, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

– Bài báo trên tạp chí khoa học: Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên bài báo’, tên tạp chí, số, tập phát hành, trang chứa bài báo.

– Luận văn/Luận án/Đề tài: Tên tác giả (năm công bố), ‘tên luận văn/luận án/đề tài’, loại luận văn/luận án/đề tài, nơi bảo vệ luận văn/luận án/đề tài.

– Bài viết trên kỷ yếu hội thảo/hội nghị: Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên bài viết’, tên kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tên tổ chức xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.

– Báo cáo của các tổ chức: Tên tổ chức (năm công bố báo cáo), tên báo cáo, địa danh ban hành báo cáo.

– Tài liệu trên Web (www): Họ tên tác giả (năm công bố), tên bài viết/tài liệu, truy cập ngày/tháng/năm, từ <liên kết đến tài liệu trên internet>.

Ngoài ra, các ký hiệu, công thức trong bài phải rõ ràng, chính xác và có đánh số, hình vẽ, ảnh có kích thước không quá 4×7 cm. Tên bảng biểu đặt ở giữa phía trên; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa phía dưới, bảng biểu, hình vẽ; có trích nguồn cụ thể.

3. Thông tin tác giả

Phần này được đặt ở cuối bài ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ của tác giả chịu trách nhiệm chính và có chữ ký của (các) tác giả.

Lưu ý:

Ban biên tập nhận 2 bản in gửi kèm theo đĩa hoặc tập tin đính kèm trong email. Tòa soạn không trả lại bản thảo, kể cả bài từ chối nhận đăng.

Các bài gửi đăng liên tục được cập nhật, gửi thẩm định, đánh giá bởi phản biện và Hội đồng ban biên tập. Tạp chí sẽ trả lời tác giả về nhận xét, đánh giá về bài báo qua email tác giả chịu trách nhiệm chính. Bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số báo phù hợp gần nhất./.


Quay lại